Privacy

Verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens

Optimal Parking Control bvba (OPC) waarborgt de eerlijke verwerking en het vertrouwelijke karakter van de persoonlijke informatie die verzameld wordt bij een bezoek aan de website en uit de taak als concessiehouder van steden en gemeenten.

Website

Onderstaande info licht toe hoe deze website info verzamelt tijdens uw bezoek, en op welke manieren deze info kan worden aangewend. Onze server registreert en bewaart enerzijds persoonlijke gegevens die vrijwillig verstrekt worden bij het invullen van een webformulier; anderzijds zijn er gegevens die automatisch verzameld worden.

1. GEGEVENSVERZAMELING

Gegevens die automatisch verzameld worden bij een bezoek aan deze website:

 • Het IP-adres dat uw internetprovider aan uw computer toekent en u toegang tot het internet geeft. Het IP-adres kan wijzigen en wordt dus niet als strikt persoonlijk beschouwd.
 • De URL of adres van de website die u rechtstreeks met deze website verbindt.
 • De datum, het tijdstip, en de duur van uw bezoek, en welke pagina's op deze website u raadpleegde.
 • Het besturingssysteem van uw computer en uw browsersoftware.

Persoonlijke gegevens die de bezoeker vrijwillig kan verstrekken op de website:

 • Voornaam en naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Nummerplaat van de wagen;
 • Gegevens horende bij een retributie of parkeersessie op de openbare weg.

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat je voorkeuren onthoudt voor een volgend bezoek en deze op je computer bewaart. De cookies bevatten geen persoonlijke identiteitsgegevens en worden niet doorgegeven aan derde partijen. U kan het gebruik van cookies accepteren of weigeren via de pop-up bij uw eerste bezoek aan de website, of via de instellingen van uw internetbrowser.

Het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens heeft tot doel om individuele voorkeuren, vragen en klachten te registreren en te gebruiken voor de communicatie met de klant en personalisering van pagina's voor toekomstige bezoeken aan de website. De weigering om zulke gegevens over te maken kan gevolgen hebben voor de gebruikservaring, maar heeft geen enkele impact op de diensten en functies die aangeboden worden.

2. GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

OPC gebruikt de gegevens die automatisch verzameld worden uitsluitend voor de gebruikservaring van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt, worden uitsluitend verzameld voor het doel dat wordt opgegeven op de pagina waar u ze verstrekt. Deze gegevens zijn uitsluitend voor strikt intern gebruik bestemd en worden niet aan derden doorgegeven, verhuurd, verkocht of openbaar gemaakt.

3. BEWARING EN BEVEILIGING VAN DE INFORMATIE

OPC voorziet de nodige middelen om de verzamelde gegevens veilig op te slaan en te beschermen tegen elke vorm van foutief gebruik, inclusief verlies, wijziging en hacking. De verzamelde gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard en daarna definitief gewist. Toegang tot deze gegevens is voorbehouden voor de Data Protection Officer en personen die intern gemachtigd zijn.

4. TOEGANG TOT DE INFORMATIE

OPC zal de persoonlijke gegevens die u overmaakt op eenvoudig verzoek overmaken, wissen of wijzigen. Dit kan via een schriftelijke vraag naar Tildonksesteenweg 62, 3020 Herent. Onze Data Protection Officer bezorgt je een sluitend antwoord binnen een redelijke termijn, en dit zonder enige kost.

OPC behoudt zich het recht voor om de werkingsregels van deze website op elk ogenblik te wijzigen. Deze info insinueert geen enkele contractuele of andere relatie tussen OPC en bezoekers van deze website of hun rechthebbenden.

Concessiehouder van steden en gemeenten

Het Vlaams Decreet dd. 09/07/2010 (B.S. 26/07/2010) betreffende de invordering van parkeerheffingen door de parkeerbedrijven machtigt concessiehouders van Vlaamse steden en gemeenten om de identiteit van de nummerplaathouder die parkeerretributies verschuldigd is bij de DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen - FOD Mobiliteit en Vervoer) op te vragen.

1. GEGEVENSVERZAMELING

De opvraging bij de DIV gebeurt in overeenstemming met de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en is beperkt tot de volgende persoonsgegevens van de nummerplaathouder:

 • Naam en familienaam;
 • Taal en nationaliteit;
 • Domicilieadres;
 • Nummerplaat van het voertuig.

Het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid (SCFO), opgericht binnen de Privacycommissie (CBPL), machtigt OPC eenmalig en op individuele basis per opdracht. OPC verbindt zich aan de voorwaarden van de Beraadslaging nr 17/2010 dd. 21/10/2010, betreffende de éénmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig parkeerretributies schuldig zijn. Betrokkenen kunnen de machtigingen en voorwaarden raadplegen op de website van de privacycommissie.

De voorwaarden en werkwijze van deze gegevensuitwisseling werden op 10/12/2010 besloten in een raamovereenkomst tussen OPC en het Directoraat – Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Mobiliteit en Vervoer. Dit protocolakkoord is te raadplegen op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

2. GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Het wettig doeleinde waarvoor de persoonsgegevens van nummerplaathouders worden verwerkt, betreft enkel de inning en invordering van gemeentelijke parkeerretributies in opdracht van steden en gemeenten. OPC behandelt de gegevens strikt vertrouwelijk deelt deze niet aan derden mee, behalve in het kader van de invordering of een eventuele gerechtelijke vervolging.

3. BEWARING EN BEVEILIGING VAN DE INFORMATIE

OPC voorziet de nodige middelen om de verzamelde gegevens veilig op te slaan en te beschermen tegen elke vorm van foutief gebruik, inclusief verlies, wijziging en hacking. De verzamelde gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard en daarna definitief gewist. Toegang tot deze gegevens is voorbehouden voor de Data Protection Officer (DPO) en personen die intern gemachtigd zijn.

4. TOEGANG TOT DE INFORMATIE

OPC zal de persoonlijke gegevens op eenvoudig verzoek overmaken, aanvullen of verbeteren. Dit kan via een schriftelijke vraag naar Tildonksesteenweg 62, 3020 Herent of e-mail naar retributies@parkeren.be. Onze Data Protection Officer bezorgt je een sluitend antwoord binnen een redelijke termijn, en dit zonder enige kost.